MPA Logo

Container Vessel Schedule List

Posted Date Title
29/03/2024 ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလအတွက် ကုန်သေတ္တာတင် သင်္ဘောစာရင်း
28/02/2024 ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မတ်လအတွက် ကုန်သေတ္တာတင် သင်္ဘောစာရင်း
31/01/2024 ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလအတွက်ကုန်သေတ္တာတင်သင်္ဘောစာရင်း
29/12/2023 ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအတွက် ကုန်သေတ္တာတင် သင်္ဘောစာရင်း
29/11/2023 ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအတွက် ကုန်သေတ္တာတင် သင်္ဘောစာရင်း
31/10/2023 ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလအတွက် ကုန်သေတ္တာတင် သင်္ဘောစာရင်း
02/10/2023 ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလအတွက် ကုန်သေတ္တာတင် သင်္ဘောစာရင်း
30/08/2023 ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလအတွက် ကုန်သေတ္တာတင် သင်္ဘောစာရင်း
28/07/2023 ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ဩဂုတ်လအတွက်ကုန်သေတ္တာတင်သင်္ဘောစာရင်း
30/06/2023 ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လအတွက် ကုန်သေတ္တာတင်သင်္ဘောစာရင်း
29/05/2023 ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လအတွက် ကုန်သေတ္တာတင် သင်္ဘောစာရင်း
28/04/2023 ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မေလအတွက် ကုန်သေတ္တာတင် သင်္ဘောစာရင်း
03/04/2023 ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဧပြီလအတွက် ကုန်သေတ္တာတင် သင်္ဘောစာရင်း
27/02/2023 ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မတ်လအတွက် ကုန်သေတ္တာတင် သင်္ဘောစာရင်း
31/01/2023 ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလအတွက် ကုန်သေတ္တာတင် သင်္ဘောစာရင်း
02/01/2023 ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအတွက် ကုန်သေတ္တာတင် သင်္ဘောစာရင်း
01/12/2022 ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအတွက် ကုန်သေတ္တာတင် သင်္ဘောစာရင်း
01/11/2022 ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလအတွက် ကုန်သေတ္တာတင် သင်္ဘောစာရင်း
03/10/2022 Container Vessel Scheduled List for October 2022
01/09/2022 ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလအတွက် ကုန်သေတ္တာတင် သင်္ဘောစာရင်း
01/08/2022 ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လအတွက် ကုန်သေတ္တာတင် သင်္ဘောစာရင်း
01/07/2022 Container Vessel Scheduled List for July 2022
31/05/2022 ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လအတွက် ကုန်သေတ္တာတင် သင်္ဘောစာရင်း
02/05/2022 ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မေလအတွက် ကုန်သေတ္တာတင် သင်္ဘောစာရင်း
01/04/2022 ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလအတွက် ကုန်သေတ္တာတင် သင်္ဘောစာရင်း
03/03/2022 ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လအတွက် ကုန်သေတ္တာတင် သင်္ဘောစာရင်း