ကိုယ္စားလွယ္လုပ္ငန္းဌာန၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

-    သေဘာၤကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္တရားဝင္လက္ခံရရိွျခင္း
-    သေဘာၤအသံုးစရိတ္အား ခန့္မွန္းတြက္ခ်က္၍ သေဘာၤပိုင္ရွင္/ငွားရမ္းသူအားျကိုတင္ေတာင္းခံရျခင္း
-    သေဘာၤဝင္ေရာက္ေရး ေရေျကာင္းျပရရိွရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရျခင္း
-    ဆိပ္ကမ္းတံတား ေနရာရရိွေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရျခင္း
-    သြင္းကုန္/ပို့ကုန္မ်ားအား ဆိပ္ကမ္းအတြင္း ကုန္ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္မ်ား စီစဥ္ေပးရျခင္း
-    ဆိပ္ကမ္းတြင္ ဆိုက္ကပ္စဥ္ သေဘာၤ၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားရိွပါက ေထာက္ပံ့ျဖည့္ဆည္းေပးရျခင္း
-    ကုန္ထုတ္ခြင့္အမိန့္ ထုတ္ေပးျခင္း
-    သေဘာၤထြက္ခြာခြင့္လက္မွတ္ ရရိွေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရျခင္း

 

ကိုယ္စားလွယ္လုပ္ငန္းဌာန၏ အျခားေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

-    ဆီဆိုးစြန့္ပစ္ေပးရျခင္း
-    ေရဆိုးစြန့္ပစ္ေပးရျခင္း
-    အမိွုက္စြန့္ပစ္ေပးရျခင္း
-    ေရခို်ျဖည့္တင္းေပးရျခင္း
-    အစားအေသာက္/ရိကၡာခာျဖည့္တင္းေပးရျခင္း
-    ျကမ္းခင္းျဖည့္တင္းေပးရျခင္း
-    စက္သံုးဆီ/ဒီဇယ္ဆီျဖည့္တင္းေပးရျခင္း
-    သေဘာၤျပုျပင္ျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရျခင္း
-    သေဘာၤသား အတက္/အဆင္း ကိစၥေဆာင္ရြက္ေပးရျခင္း

 

သေဘာၤမေရာက္ရိွမီ ျကိုတင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

-    သေဘာၤ၏ Master ထံမွ ETA ရယူျခင္း
-    သေဘာၤအသံုးစရိတ္လက္ခံရရိွမႈ ရိွ/မရိွ စစ္ေဆးျခင္း
-    ကုန္တင္ျခင္း ကုန္ခ်ျခင္းအတြက္ တင္ဒါ Notice ရရိွမႈ
-    Berthing list တြင္ ေျကျငာထားျခင္း
-    သေဘာၤ၏ ေရေျကာင္းဘက္ဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ရရိွမႈ/ ျပည့္စံုမႈ ရိွ/မရိွ စစ္ေဆးျခင္း
-    ကုန္တင္သြင္းသူ/ ကုန္ပို့သူနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ရရိွမႈ/ ျပည့္စံုမႈ ရိွ/မရိွ စစ္ေဆးျခင္း
-    သေဘာၤဆိပ္ကမ္းသို့ ဝင္ေရာက္ဆိုက္ကပ္နိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးရျခင္း

 

သေဘာၤဆိုက္ေရာက္စဥ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

-    သေဘာၤမွ ရယူရသည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ား
•    Last Port Clearance
•    B/L မိတၱူ ၊ Import Cargo Manifest၊ Stowage Plan
•    သေဘာၤ၏အခ်က္အလက္မ်ား
•    အေထြေထြေျကျငာခ်က္မ်ား
•    သေဘာၤသားစာရင္း
•    သေဘာၤ၏ ဌာနအလိုက္ပါရိွလာေသာ ပစၥည္းမ်ား စာရင္း
•    ကုန္ပစၥည္းအေျကာင္းအရာ ေျကျငာခ်က္မ်ား
•    သေဘာၤသားမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းမ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္ေငြေျကးမ်ား ေျကျငာျခင္း
•    ခရီးသည္စာရင္း
•    အႏၱရာယ္ရိွ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ပါရိွပါက Dangerous goods manifest
•    လက္နက္ပါရိွမႈစာရင္း
•    က်န္းမာေရးေျကျငာခ်က္
•    Vaccination List
•    ေနာက္ဆံုးဆိုက္ကပ္ခဲ့ေသာ ဆိပ္ကမ္း(၁၀)ခု၏ အမည္စာရင္း

 

သေဘာၤေပၚသို့တက္ေရာက္၍ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရေသာ ဌာနအဖဲြ့အစည္းမ်ား

-    အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန
-    ျမန္မာနိုင္ငံေရေျကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ့နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ သတင္းရဲတပ္ဖဲြ့
-    ဆိပ္ကမ္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာန
-    ကိုယ္စားလွယ္လုပ္ငန္းဌာန
-    ဆိပ္ကမ္းတံတားမ်ား
-    ဆိပ္ကမ္းတံတား လံုျခံုေရးအရာရိွ(PFSO)
-    လူဝင္မႈျကီးျကပ္ေရးနွင့္ အမို်းသားမွတ္ပံုတင္ေရး ဦးစီးဌာန

 

ဆိပ္ကမ္းမွ သေဘာၤမထြက္ခြာမီ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

-    ဆိပ္ကမ္းမွ သေဘာၤထြက္ခြာရန္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား
•    သေဘာၤ၏ ေရေျကာင္းဘက္ဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား
•    Mate's  Receipt  &  Export  Manifest
•    Port  Clearance
•    Immigration Clearance
•    Traffic Clearance
•    Quarantine Clearance
•    ေနာက္ဆိပ္ကမ္းအတြက္ Master ETA
•    Voyage Report

 

ဆိပ္ကမ္းမွ သေဘာၤထြက္ခြာျပီးေနာက္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

-    သေဘာၤအသံုးစရိတ္ Final Account ေရးဆဲြေပးရျခင္း
-    ခရီးစဥ္တစ္ခုအတြင္း(One Voyage)Time Sheet နွင့္ Statement of Facts ျပုစုေပးရျခင္း
-    ပို့ကုန္အတြက္ B/L ထုတ္ေပးရျခင္း
-    Voyage Report ျပုစုေပးရျခင္းနွင့္ လိုအပ္ပါက Special Report ျပုစုေပးရျခင္း