ဆူးေလအမွတ္(၇) တံတားတြင္ ဆုိက္ကပ္ခဲ့ေသာ MV.HAI DUOWG-36 သေဘၤာေပၚမွ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း

၂၁-၁-၂၀၁၉ ရက္ေန႕တြင္ ဆူးေလအမွတ္(၇) တံတားတြင္ ဆုိက္ကပ္ခဲ့ေသာ MV.HAI DUOWG-36 သေဘၤာေပၚမွ ၀မ္းပုံတင္ေဆာင္လာေသာ ယူရီးယား ဓါတ္ေျမၾသဇာ (Ureas Inbulk ) မ်ားကုိ Greap ျဖင့္ သယ္ယူ၍ Hopper ထဲသုိ႕ခ်ေပးျပီး အလိုေလ်ာက္ အိတ္သြတ္စက္ျဖင့္ အိတ္သြတ္ခ်ဳပ္ျပီးေနာက္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနပုံကို ေတြ႕ျမင္ရစဥ္

News Archived