လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

            စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာဌာန၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

 • ဆိပ္ကမ္းလုပ္ငန္းမ်ား ပံုမွန္လည္ပတ္ေရးအတြက္ အဓိကပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊
 • ေရေၾကာင္းျပလုပ္ငန္း၊ ေသာင္တူးလုပ္ငန္း၊ ေဗာ္ယာမ/ခ်လုပ္ငန္း၊ တြဲ/ဆြဲ လုပ္ငန္း၊ ေရခ်ိဳေပးေရးလုပ္ ငန္း၊ မီးသတ္လုပ္ငန္း စသည့္ဆိပ္ကမ္းလုပ္ငန္းသံုး ေရယာဥ္ႀကီး/ေရယာဥ္ငယ္မ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း ျခင္းႏွင့္ ေရယာဥ္ငယ္မ်ား အသစ္တည္ေဆာက္ျခင္း၊
 • ေရေၾကာင္းျပေဗာ္ယာမ်ား၊ သေဘၤာႀကိဳးခ်ည္ ေရလယ္ေဗာ္ယာမ်ား၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ အသစ္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊
 • ကုန္ေသတၱာႏွင့္ အေထြေထြ ကုန္ကိုင္တြယ္သည့္ ၀န္ခ်ီစက္မ်ား၊ ၀န္မယာဥ္မ်ားႏွင့္ ၀န္ဆြဲယာဥ္မ်ား ျပဳ ျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း
 • အုပ္ခ်ဳပ္မႈသံုး ေရယာဥ္မ်ားႏွင့္ စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊
 • ေရယာဥ္မ်ား၊ ကုန္ကိုင္တြယ္သည့္ စက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းလုပ္ငန္းသံုး စက္ကိရိယာမ်ား၏ လွ်ပ္ စစ္ႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္သံုး စက္ပစၥည္းျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊
 • ဆိပ္ကမ္းတံတားမ်ား၊ လြင္ျပင္မ်ားသိုေလွာင္ရံုမ်ား၊ ရံုးအေဆာက္အဦးမ်ား၏ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားတပ္ ဆင္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ဓာတ္အားတပ္ဆင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊
 • ျပင္ပဆိပ္ကမ္းမ်ားရွိ ေရယာဥ္မ်ား၊ စက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ပစၥည္းမ်ား၊ ျပဳျပင္ထိန္း သိမ္းျခင္း၊
 • စက္မဲ့ေရယာဥ္မ်ားႏွင့္ ကုန္တင္တြဲမ်ား စစ္ေဆးျခင္း
 • အစိုးရႏွင့္ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အပ္ႏွံသည့္ေရယာဥ္မ်ား၊ ေဗာ္ယာမ်ားျပဳျပင္ျခင္း၊ အသစ္တည္ ေဆာက္ျခင္း၊

 

စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာဌာန၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သေဘၤာက်င္း (၃)ခုႏွင့္ ဌာနခြဲ(၃)ခုတို႕ ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္-

 • သိမ္ျဖဴသေဘၤာက်င္း
 • အံ့ႀကီးသေဘၤာက်င္း
 • စက္ဆန္းသေဘၤာက်င္း
 • လွ်ပ္စစ္ဌာနခြဲ
 • စီမံေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းဌာနခြဲ
 • ေရယာဥ္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးဌာနခြဲ

 

 

သိမ္ျဖဴသေဘၤာက်င္း

၁။        တည္ေနရာ- အမွတ္ (၅၅၉)၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။

၂။        အက်ယ္အ၀န္း-အလ်ား (၇၈၀)ေပ၊ အနံ (၆၇၅)ေပ၊ ဧရိယာ (၁၀.၄) ဧက

 

 

ျဖစ္စဥ္သမုိင္း

 • ၁၉၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ေရ၀န္အဖြဲ႕၌ ေရယာဥ္ႏွင့္ စက္ကိရိယာမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ ရာ၌ (work shop)အလုပ္ရံုႏွင့္ လြန္းက်င္းရွိၿပီး Executive Engineer (Mechanical) က တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
 • ၁.၁.၁၉၄၆ မွစ၍ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာဌာနသည္ သီးျခားဌာနတစ္ခုျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ စက္မႈအင္ဂ်င္ နီယာဌာနတြင္ အဖြဲ႕ပိုင္ေရယာဥ္မ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ စက္ကိရိယာမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရေသာ သေဘၤာက်င္းႏွင့္ လုပ္ငန္းဌာနစိတ္၊ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာဌာနစိတ္၊ ေရယာဥ္စု အင္ဂ်င္နီယာဌာနစိတ္ ႏွင့္ ၀န္ခ်ီစက္မ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးဌာနစိတ္တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။
 • သေဘၤာက်င္းႏွင့္ လုပ္ငန္းဌာနစိတ္သည္ သိမ္ျဖဴသေဘၤာက်င္း အလုပ္ရံုျဖစ္လာပါသည္။

 

 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

 • တန္ခ်ိန္ (၁၅၀)အထိရွိ ဌာနပိုင္ႏွင့္ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ ေရယာဥ္မ်ား လြန္းတင္ျပင္ဆင္ျခင္း၊
 • သေဘၤာႀကီး ႀကိဳးခ်ည္ေဗာ္ယာႏွင့္ ေရေၾကာင္းလမ္းညႊန္မီးျပ ေဗာ္ယာမ်ားကို စစ္ေဆးျပင္ဆင္ေပးျခင္း၊ အသစ္တည္ေဆာက္ျခင္း၊
 • ကုန္ကိုင္တြယ္သည့္စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ အေထာက္အကူျပဳကိရိယာမ်ားကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊
 • အုပ္ခ်ဳပ္မႈသံုး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းသံုး စက္ကိရိယာမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊
 • ေအာက္စီဂ်င္ႏွင့္ အက္စီတလင္းဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊
 • အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကမွ အပ္ႏွံလာေသာ ေရယာဥ္ (လတ္/ငယ္)မ်ား၊ ကုန္ေရယာဥ္မ်ား၊ ေဗာ္ယာမ်ား အသစ္တည္ေဆာက္ေပးျခင္း

 

 

လြန္းက်င္းေလွ်ာလမ္းမ်ား

ေလွ်ာလမ္း အမွတ္စဥ္

ေလွ်ာလမ္းအရြယ္အစား

လြန္းတင္ႏိုင္ေသာအရြယ္အစား

အလ်ား

အနံ

ေရစူး

တန္ ခ်ိန္

ေရယာဥ္အတိုင္းအတာ

မီတာ

ေပ

မီ တာ

ေပ

မီ တာ

ေပ

အလ်ား

အနံ

ေရစူး

၁။

၂၄.၄

၈၀.၀၃

၆.၀

၁၉.၆၈

၁.၂

၃.၉၄

၁၅၀

၁၂၀’

၃၀’

၃.၉၄’

၄။

၃၆.၅

၁၁၉.၇၂

၈.၀

၂၆.၂၄

၁.၁၅

၄.၉၂

၁၅၀

၁၈၀’

၃၈’

၄.၉၂’

၅။

၁၄.၀

၄၅.၉၂

၃.၇

၁၂.၁၄

၁.၀

၃.၂၈

၂၅

၅၀’

၁၄’

၃.၂၈’

၆။

၂၉.၃

၉၆.၁၀

၈.၂

၂၆.၉၀

၁.၅

၄.၉၂

၁၅၀

၉၀’

၂၅’

၄.၉၂’

 

 

ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္စက္ရံု

 • ေအာက္ဆီဂ်င္ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္စက္ရံု

အမ်ိဳးအစား                                     -           SCP – 50

စက္ထုတ္လုပ္သူ                             -           L’AIR LIQUIDE, FRANCE

ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအား                         -           တစ္နာရီလွ်င္ ၅၀ ကုဗမီတာ

တည္ေဆာက္ၿပီးစီးသည့္ခုႏွစ္                        -           ၁၉၈၆ ခုႏွစ္

 

 • အက္ဆီတလင္းဓာတ္ေငြ႕                

အမ်ိဳးအစား                -    925

စက္ထုတ္လုပ္သူ            -    REXARC INTERNATIONAL USA

ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအား            -    တစ္နာရီလွ်င္ ၂၅ ကုဗမီတာ

တည္ေဆာက္ၿပီးစီးသည့္ခုႏွစ္                  -           ၁၉၈၆ ခုႏွစ္

 

အံ့ႀကီးသေဘၤာက်င္း

၁။        တည္ေနရာ       -           အံ့ႀကီး၊ ဒလၿမိဳ႕နယ္

၂။        အက်ယ္အ၀န္း  -           အလ်ား(၉၀၀) ေပ၊ အနံ (၇၀၀) ေပ၊ ဧရိယာ (၁၅) ဧက

 

 

ျဖစ္စဥ္သမိုင္း

 • ဘံုေဘဘားမားကုမၸဏီပိုင္ သေဘၤာက်င္းျဖစ္သည္။
 • ၁.၄.၁၉၆၆ ရက္ေန႔တြင္ ဘံုေဘဘားမားကုမၸဏီမွ ေၾကြထည္ေျမထည္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕သို႔ လႊဲေျပာင္းေပး သည္။
 • ၁.၁၀.၁၉၆၆ ရက္ေန႔တြင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဌာနက လႊဲေျပာင္းလက္ခံ သည္။
 • ၁၆.၁၂.၁၉၆၈ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ ေအာက္ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး စက္မႈအင္ဂ်င္နီ ယာဌာန၏ ဌာနခြဲသေဘၤာက်င္းျဖစ္လာပါသည္။

 

 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

 • ဌာနပိုင္ႏွင့္ ျပင္ပအဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ တန္ခ်ိန္ (၁၅၀) အထိရွိေသာ ေရယာဥ္ငယ္မ်ားကို  လြန္းတင္ျပင္ ဆင္ျခင္းႏွင့္ အသစ္တည္ေဆာက္ျခင္း၊
 • ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာေသာ ပင္လယ္ကူးသေဘၤာႀကီးမ်ား၏ အေရးေပၚေရေပၚျပင္ဆင္မႈ လုပ္ငန္းတို႔ကို တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
 • အစိုးရဌာနႏွင့္ျပင္ပမွ အပ္ႏွံလာေသာ ေရယာဥ္ (လက္/ငယ္)မ်ား၊ ကုန္တင္တြဲမ်ား အသစ္တည္ ေဆာက္ျခင္း

 

 

လြန္းက်င္းေလွ်ာလမ္းမ်ား

ေလွ်ာလမ္း အမွတ္စဥ္

ေလွ်ာလမ္းအရြယ္အစား

လြန္းတင္ႏိုင္ေသာအရြယ္အစား

အလ်ား

အနံ

ေရစူး

တန္ ခ်ိန္

ေရယာဥ္အတိုင္းအတာ

မီတာ

ေပ

မီ တာ

ေပ

မီ တာ

ေပ

အလ်ား

အနံ

ေရစူး

၁။

၁၆.၈

၅၅.၁၁

၄.၀

၁၃.၁၂

၁.၀

၃.၂၈

၃၀

၂၀’

၁၅’

၃.၂၈’

၂။

၁၆.၈

၅၅.၁၁

၄.၀

၁၃.၁၂

၁.၀

၃.၂၈

၃၀

၂၀’

၁၅’

၃.၂၈’

၃။

၃၀.၅

၁၀၀.၀၄

၅.၅

၁၈.၀၄

၅.၅

၃.၂၈

၁၀၀

၁၀၀’

၃၀’

၃.၂၈’

၄။

၃၀.၅

၁၀၀.၀၄

၆.၀

၁၉.၆၈

၆.၀

၄.၉၂

၁၅၀

၁၈၀’

၃၂’

၄.၉၂’

 

စက္ဆန္းသေဘၤာက်င္း

၁။        တည္ေနရာ       -           အမွတ္ - ၅၇၈၊ အထက္ပုစြန္ေတာင္လမ္း(စက္ဆန္း)၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္

၂။        အက်ယ္အ၀န္း  -           အလ်ား(၇၇၀)ေပ၊ အနံ (၃၆၉)ေပ၊ ဧရိယာ (၆.၁၃၄) ဧက

 

ျဖစ္စဥ္သမိုင္း

 • မူလက မစၥတာအာရ္အာရ္ခန္းဆိုသူ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ပိုင္ခန္း ေရလံုသေဘၤာက်င္းျဖစ္သည္။
 • ၁၅.၇.၆၄ ရက္ေန႔တြင္ မူလပိုင္ရွင္ထံမွ တန္ဘိုးေငြက်ပ္ ၁၄၅၄၉၆.၂၅ ျဖင့္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးအဖြဲ႕မွ ရယူခဲ့ၿပီး စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာဌာန၏ သေဘၤာက်င္းျဖစ္ခဲ့ပါသည္။
 • ၁.၆.၉၀ ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္(ေရ)သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ပါသည္။
 • ၉.၈.၂၀၀၂ ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္(ေရ) ထံမွ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းလက္ခံယူခဲ့ၿပီး စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာ ဌာန၏ သေဘၤာက်င္းျဖစ္လာပါသည္။

 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

 • ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္မွ ေရယာဥ္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေသာင္တူးေရယာဥ္၊ ေရေၾကာင္းျပေရ ယာဥ္၊ ေဗာ္ယာ မ/ခ် ေရယာဥ္မ်ားႏွင့္ တြဲ/ဆြဲ ေရယာဥ္မ်ားကို လြန္းတင္၍ ကိုယ္ထည္ႏွင့္ စက္ကိရိယာ ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း၊
 • ေရယာဥ္ႀကီးမ်ား၏ ေရေပၚျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း
 • အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေရယာဥ္မ်ား လြန္းတင္ျပင္ဆင္ျခင္း၊

 

ေရလံုသေဘၤာက်င္း

 • ေရလံုသေဘၤာက်င္းအတိုင္းအတာ     -           အလ်ား(၂၄၃)ေပ၊ အနံ (၅၈)ေပ၊ ေစာက္(၁၆ ေပ၊ ၆

လက္မ)

 • လြန္းတင္ေပးႏုိင္သည့္                      -           အလ်ား(၂၂၅)ေပ၊ အနံ (၄၆)ေပ၊ ေရစူး(၁၃)ေပ၊ တန္

ေရယာဥ္အရြယ္အစား                                   ခ်ိန္(၁၄၀၀)တန္

 

လွ်ပ္စစ္ဌာနခြဲ

            လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

 • ဌာနပိုင္ေရယာဥ္မ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊ ကုန္ကိုင္တြယ္သည့္စက္ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း
 • ဆိပ္ကမ္းတံတားမ်ား၊ သိုေလွာင္ရံုမ်ားႏွင့္ အေဆာက္အဦးမ်ား၏ လွ်ပ္စစ္ဆုိင္ရာျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
 • အီလက္ထေရာနစ္သံုး ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၏ ျပဳျပင္မြမ္းမံထိန္းသိမ္းမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို တာ၀န္ယူေဆာင္ ရြက္ရျခင္း၊
 • ကုန္လုပ္ငန္းဌာနတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ကုန္တင္ကုန္ခ်လုပ္ငန္းမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္ေရးအတြက္ လွ်ပ္စစ္ကိရိယာမ်ားကို (၂၄)နာရီပတ္လံုးထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ျပဳျပင္ျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ရပါသည္။

 

စီမံေရးႏွင့္လုပ္ငန္းဌာနခြဲ

            လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

 • စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာဌာန၏ စီမံေရးရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ၀န္ထမ္းေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊
 • စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာဌာန တစ္ခုလံုး၏ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈလုပ္ငန္း မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာဌာန၏ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္း မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
 • စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာဌာနရွိ ဌာနခြဲမ်ားႏွင့္ သေဘၤာက်င္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာပစၥည္း ကိရိယာမ်ား အားမွာယူျခင္း၊ ၀ယ္ယူျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း

 

ေရယာဥ္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးဌာနခြဲ

            လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

 • ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ရွိ ေရယာဥ္ႀကီး/ငယ္မ်ား၏ စက္ပိုင္းဆိုင္ရာစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္  ပံုမွန္မြမ္းမံ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊
 • ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ရွိ ေရယာဥ္ႀကီး/ငယ္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ စက္အရန္ပစၥည္းမွာၾကား ျခင္း၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျပဳစုျခင္း၊

 

သတင္းႏွင့္ေၾကညာခ်က္မ်ား

            သေဘၤာျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းေၾကျငာခ်က္မ်ားကို စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာဌာနမွ လစဥ္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာေပးလ်က္ရွိပါသည္။

 

ဆက္သြယ္ရန္

            လိပ္စာ              -           အမွတ္ (၅၅၉)၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

            ဖုန္းနံပါတ္         -           95-1-8610219 , 95-1-8610225

            ေမး(လ္)            -           mechanical@mpa.gov.mm