ေရေျကာင္းဌာန၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား

ဆိပ္ကမ္းနယ္နိမိတ္အတြင္း ဝင္/ထြက္သြားလာျကသည့္ ေရယာဥ္မ်ားအတြက္ ေရျပင္တြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္း။
ဆိပ္ကမ္းနယ္နိမိတ္အတြင္း   ေရယာဥ္မ်ား စနစ္တက် သြားလာ ေစေရး  ေဘး အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္း ေရးတို့အတြက္ လိုအပ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ ေစေရးအတြက္ ျကပ္ မတ္ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း။
ေရေျကာင္းျပဝန္ေဆာင္မႈ  -     ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းအတြင္းဝင္/ထြက္သည့္ေရယာဥ္ျကီးမ်ား ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္း စြာသြား လာနိုင္ေရးအတြက္ေရေျကာင္းျပ စီမံေဆာင္ရြက္ ေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ျဖစ္ပါသည္။
ေရလမ္းေျကာင္းအေထာက္အကူျပုပစၥည္းမ်ားစီမံေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း
ေရလမ္းေျကာင္းအေထာက္အကူျပုမီးေဗာ္ယာမ်ား၊ေရလမ္းေျကာင္းျပေဗာ္ယာမ်ား၊ အႏၱရာယ္ျပေဗာ္ယာမ်ား၊ လမ္းေျကာင္းျပအမွတ္သားမ်ားစီမံခ်ထားေပးျခင္း။
ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္နွင့္ျမန္မာ့ကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္တည္ေဆာက္ထားရိွသည့္မီးျပတိုက္/မီးျပေလွမ်ားျဖင့္ ေရေျကာင္းလမ္းညွြန္မႈေပးျခင္း။
ေက်ာက္စဲြ၀န္ေဆာင္မႈ
သေဘာၤခ်ည္ေဗာ္ယာျကီးမ်ားခ်ထားေပးျခင္း။
သေဘာၤခ်ည္ ေဗာ္ယာျကီးမ်ားတြင္ သေဘာၤႀကီးမ်ား ခ်ည္ေနွာင္ရာ၌ ေက်ာက္စဲြလုပ္သားမ်ား အကူအညီေပးခ်ည္ ေနွာင္ျခင္း။
ေရလမ္းေျကာင္းဆိုင္ရာအခ်က္ျပမီးေဗာ္ယာမ်ားခ်ထားေပးျခင္း။
ေရငုပ္နွင့္အျမုပ္ဆယ္ယူေရး၀န္ေဆာင္မႈ
ေရလမ္းေျကာင္းအတြင္း နစ္ျမုပ္သည့္အတြက္ ေရယာဥ္မ်ားသြားလာမႈအေနွာင့္ အယွက္ျဖစ္ေစသည့္ ေရယာဥ္နွင့္ ပစၥည္းမ်ားကို ဖယ္ရွား ရွင္းလင္းနိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
ေရယာဥ္ျကီးမ်ား ေတာင္းခံလာသည့္ ေရငုပ္စစ္ေဆးမႈမ်ားအတြက္ ေရငုပ္စစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္း။
ခ်ထားေပးသည့္ ေရလမ္းေျကာင္း အေထာက္အကူျပုပစၥည္းမ်ား နစ္ျမုပ္ပါက ျပန္လည္ရွာေဖြ ဆယ္ယူ ေပးျခင္း။
တြန္းေရယာဥ္/တဲြဆဲြေရယာဥ္၀န္ေဆာင္မႈ
•    ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္တြင္ရိွသည့္    တြန္းေရယာဥ္မ်ားျဖင့္    ဆိပ္ကမ္းသို့    ၀င္ေရာက္လာေသာ ေရယာဥ္ ျကီးမ်ား  အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းစြာ  လွည့္ပတ္လႈပ္ရွားဆိုက္ကပ္နိုင္ေရးအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္  ေပးျခင္း။
အေရးေပၚတဲြဆဲြေပးရန္ အကူအညီေတာင္းခံလာပါက ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။
ေရေျကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ေစာင့္ေရွာက္လိုက္ပါေပးရန္ ေတာင္းခံလာပါက ေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္း။
မီးသတ္ကိရိယာမ်ားပါရိွေသာ (Tug Boat)မ်ားျဖင့္ ေရျပင္ဘက္မွမီးသတ္အကူအညီေပးျခင္း။
သယ္ယူပို့ေဆာင္ေရး၀န္ေဆာင္မႈ
ေရယာဥ္ျကီးမ်ားေတာင္းခံလာသည့္ သယ္ယူပို့ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။
မိမိဌာနအတြက္လိုအပ္သည့္ သယ္ယူပို့ေဆာင္ေရး တိုင္းတာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။
ဆိပ္ကမ္းနယ္နိမိတ္အတြင္း ေရလမ္းေျကာင္း ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ထိန္းသိေမ္းဆာင္ရြက္ေပးျခင္
•    ဆိပ္ကမ္းနယ္နိမိတ္အတြင္း ရိွေရလမ္းေျကာင္း အသံုးျပုသြား လာေနသည့္ ေရယာဥ္ျကီးမ်ား ျဖတ္သန္း သြားလာနိုင္သည့္  ေရလမ္းေျကာင္းအက်ယ္နွင့္  အနက္ကိုထိန္းသိမ္းထားနိုင္ရန္ ျမို့ျပအင္ဂ်င္နီ ယာ ဌာန ၏ ေသာင္တူးဌာနခဲြနွင္ ့ ေပါင္းစပ္ညိွနိွုင္းျပီး ေရလမ္းေျကာင္း ေသာင္တူးေဖာ္သည္ ့လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။
ေရခို်ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း
ေရခို်ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း
ေရယာဥ္ျကီးမ်ားမွေရခို်ေတာင္းခံလာပါက ျမန္မာ့ ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ရိွ ေရတဲြမ်ားျဖင့္ေရခို်ျဖည့္တင္း
ေပးျခင္း။
ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈ
ေရေျကာင္းဌာနဆက္သြယ္ေရးဌာနစုမွ ၂၄နာရီ ဆက္ သြယ္ေရး တာ၀န္ ခ်ထားျပီးေရယာဥ္ျကီးမ်ားနွင့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ေနသည့္မိမိ ေရယာဥ္ မ်ား ဆက္သြယ္ မႈမ်ား ကို အခိ်န္နွင့္တစ္ေျပးညီ ေဆာင္ ရြက္ေပးျခင္း။