လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

အဓိက လုပ္ငန္း တာဝန္မွာ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအတြက္  လိုအေပ္သာ ပင္မနွင့္အရန္ပစၥည္းမ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည့္ အမို်းအစားအလိုက္  သတ္မွတ္ထားသည့္ အခိ်န္အတြင္း ေဈးနႈန္းအသက္သာဆံုးနွင့္ ရရိွရန္ေဆာင္ရြက္ ေပးရျခင္းျဖစ္သည္။

ဗဟိုပစၥည္းထိန္းဌာန၏ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-

(၁)       အုပ္ခု်ပ္မႈနွင့္ စီမံခန့္ခဲြမႈဆိုင္ရာ ရံုးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

(၂)       ျပည္တြင္း/ ျပည္ပမွ ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

(၃)       ဌာနပိုင္ ပစၥည္းမ်ား သိုေလွာင္ထိန္းသိမ္းျခင္း/ အသံုးျပုရန္ ထုတ္ေပးျခင္း။

(၄)       ေလလံတင္ထုခဲြေရာင္းခ်ျခင္း။

 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.