မူဝါဒမ်ား     

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းအသီးသီးသို႔ ကုန္မ်ားသယ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ဝင္/ထြက္သြားလာသည့္ သဘၤာမ်ားအား တိုေတာင္းေသာ အခ်ိန္ကာလအတြင္းကုန္ခ်ျခင္း၊ ကုန္တင္ျခင္း၊ တစ္ဆင့္လႊဲေျပာင္းကုန္မ်ားကို လက္ခံေပးပုိ႔ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးလ်င္ျမန္စြာ ျပန္လည္ ထြက္ခြာႏိုင္ေစရန္ လိုအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္ တိုင္းျပည္အတြက္ ဘ႑ာေငြမ်ားကို ရွာေဖြေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။
ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ကြပ္ကဲမႈျဖင့္ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္သည္ ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းအားလံုးကို စီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ ရွိပါသည္။

 

ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား

-      ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံသူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလုပ္ကိုင္လိုေသာလုပ္ငန္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည့္ ပမာဏကို အဆိုျပဳ၍ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္မွ တစ္ဆင့္ ပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ တင္ျပ ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
-     ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးျဖစ္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္သို႕ ထပ္မံတင္ျပ၍    ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိလွ်င္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။
-     ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ အေနျဖင့္ သီးျခားထုတ္ျပန္ထားသည့္ ဥပေဒမရွိပါ။