ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ ၁၈ရာစု အလယ္အထိ ဒဂံုဟု အမည္တြင္ခဲ့ၿပီး တံငါသည္ရြာငယ္ကေလးသာ ျဖစ္ခဲ့ကာ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕အျဖစ္ မတည္ရွိေသးဘဲသန္လ်င္၊ ပုသိမ္၊ မုတၱမႏွင့္ ပဲခူးၿမိဳ႕မ်ားကိုသာ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕မ်ားအျဖစ္ အသံုးမ်ားခဲ့သည္။ ၁၇၅၅ ခုႏွစ္တြင္ အေလာင္းဘုရားမင္းသည္ ဧရာဝတီျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ဒသမ်ားကို သိမ္းပိုက္ရာမွ ဒဂံုသို႔ ေရာက္ရိွခဲ့ၿပီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဟုေခၚတြင္ေစကာ ပင္မဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕အျဖစ္ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

 

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း၏ ႏွစ္အလိုက္ျဖစ္စဥ္မ်ား -

၁၈၅၂ ခုႏွစ္တြင္ ေအာက္ျမန္မာျပည္ကို အဂၤလိပ္တို႔ သိမ္းယူၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းကုိ ေရေၾကာင္းအရာရိွ ခ်ဳပ္အား အုပ္ခ်ဳပ္ေစခဲ့သည္။

၁၈၇၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမစ္ကမ္းနားေကာ္မတီျဖင့္ ေျပာင္းလဲအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။

၁၈၇၉ ခုႏွစ္တြင္ ဆိပ္ကမ္းအက္ဥပေဒကို ျပဌာန္းခဲ့သည္။

၁၈၈၀ ခုႏွစ္တြင္ ေရဝန္မင္းၾကီးမ်ားအဖြဲ႔ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။

၁၉၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းအက္ဥပေဒသစ္ကို ျပဌာန္းခဲ့သည္။

၁၉၅၄ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။

၁၆-၃-၁၉၇၂ ေန႔တြင္ ဆိပ္ကမ္းေကာ္ပိုေရးရွင္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

၃၁-၃-၁၉၈၉ ေန႔တြင္ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ဟု ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။


၁၈၇၀ ခုႏွစ္တြင္ ကမ္းနားလမ္းအားေတြ႔ျမင္ရပံု

 


၁၈၈၅ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း၌ ေရယာဥ္မ်ားဆိုက္ကပ္ထားပံု

 


၁၉၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း၌ ေရယာဥ္မ်ားဆိုက္ကပ္ထားပံု

 


၁၉၃၀ ခုႏွစ္တြင္ ရိုက္ကူးထားေသာ Rangoon Harbour ႏွင့္ ဆိုက္ကပ္ထားေသာေရယာဥ္မ်ားပံု

 


၁၉၃၀ ခုႏွစ္တြင္ ရိုက္ကူးထားေသာ Barr Street Jetty ႏွင့္ ရန္ကုန္ျမစ္တြင္း ျမင္ကြင္းပံု

 


၁၉၃၈ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း၏ ျမင္ကြင္းပံု

 


၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ တည္ရွိရာပန္းဆိုးတန္းလမ္းျမင္ကြင္းပံု

 


၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ တည္ရွိရာပန္းဆိုးတန္းလမ္း ျမင္ကြင္းပံု