ျမန္မာ့စက္မႈဆိပ္ကမ္း ကုန္းတြင္းကုန္ေသတၱာစခန္း

တည္ေနရာ - အလံုျမိဳ့နယ္
ျမန္မာ့စက္မႈဆိပ္ကမ္းျပင္ ဧရိယာ - ၁၂.၃၈ ဧက
ထားသိုႏိုင္ေသာကုန္ေသတၱာအလံုးေရ    
ကုန္ျပည့္ကုန္ေသတၱာ -  ၆၀၀ TEU
ကုန္လြတ္ကုန္ေသတၱာ - ၃၈၇၀ TEU
အေအးခန္းကုန္ေသတၱာ - ၂၄၀ TEU
စုစုေပါင္း - ၄၇၁၀ TEU
စတင္ဖြင့္လွစ္သည့္ေန့ - ၄-၁-၂၀၀၃

 

ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္မွ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္သို့ လႊဲေျပာင္းျပီး ဆိပ္ခံတံတား