အမွတ္(၄) သီလ၀ါဆိပ္ခံတံတား (MIPL)

တည္ေနရာ - သန္လ်င္ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း
ဆိပ္ခံတံတားအရြယ္အစား - မ်က္ႏွာစာအလ်ား ၆၅၆ ေပ x အက်ယ္ ၅၅ ေပ
ဆိုက္ကပ္ႏိုင္သည့္သေဘၤာအရြယ္အစား - အေထြေထြကုန္စည္သေဘၤာ ၂၀၀၀၀ တန္
  -  ေရစူး ၉ မီတာ
BOT သက္တမ္း - ၂၅ ႏွစ္
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ -  ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄.၆ သန္း
လုပ္ငန္းစတင္သည့္ႏွစ္ - ၁၀-၇-၁၉၉၆
လုပ္ငန္းျပီးစီးသည့္ႏွစ္ - ၂၅-၃-၁၉၉၈