အမွတ္(၄)အလံုဆိပ္ခံတံတား

တည္ေနရာ - အလံုျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း
ဆိပ္ခံတံတားအရြယ္အစား - မ်က္ႏွာစာအလ်ား ၇၈၀ ေပ x အက်ယ္ ၁၀၀ ေပ
ဆိုက္ကပ္ႏိုင္သည့္သေဘၤာအရြယ္အစား - အေထြေထြကုန္စည္သေဘၤာ ၁၅၀၀၀ တန္
  -  ေရစူး ၉ မီတာ
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ -  ႏုိင္ငံျခားသံုးေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၅ သန္း
  -  ျပည္တြင္းသံုးေငြ က်ပ္ ၁၄၀၀၀ သန္း
လုပ္ငန္းစတင္သည့္ႏွစ္ - ၂၁-၁၁-၂၀၀၆
လုပ္ငန္းျပီးစီးသည့္ႏွစ္ - လက္မွတ္ေရးထိုးျပီး (၅၄)လ