အမွတ္(၃)အလံုဆိပ္ခံတံတား

တည္ေနရာ - အလံုျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း
ဆိပ္ခံတံတားအရြယ္အစား  - မ်က္ႏွာစာအလ်ား ၈၅၂ ေပ x အက်ယ္ ၁၀၀ ေပ
ဆိုက္ကပ္ႏိုင္သည့္သေဘၤာအရြယ္အစား - အေထြေထြကုန္စည္သေဘၤာ ၁၅၀၀၀ တန္
  -  ေရစူး ၉ မီတာ
BOT သက္တမ္း - ၃၀ ႏွစ္ ႏွင့္ ေနာက္ထပ္(၅)ႏွစ္ သံုးၾကိမ္
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ -  ႏုိင္ငံျခားသံုးေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈ သန္း
  -  ျပည္တြင္းသံုးေငြ က်ပ္ ၁၄၂၀ သန္း
လုပ္ငန္းစတင္သည့္ႏွစ္ - ၁-၉-၂၀၀၁
လုပ္ငန္းျပီးစီးသည့္ႏွစ္ - ၂၈-၂-၂၀၀၆