အမွတ္(၂)အလံုဆိပ္ခံတံတား

တည္ေနရာ - ၾကည့္ျမင္တိုင္ျမိဳ့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း
ဆိပ္ခံတံတားအရြယ္အစား - မ်က္ႏွာစာအလ်ား ၅၁၁ ေပ x အက်ယ္ ၆၄ ေပ
ဆိုက္ကပ္ႏိုင္သည့္သေဘၤာအရြယ္အစား - အေထြေထြကုန္စည္သေဘၤာ ၁၅၀၀၀ တန္
  -  ေရစူး ၉ မီတာ
BOT သက္တမ္း - ၂၅ ႏွစ္
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ -  ႏုိင္ငံျခားသံုးေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄.၆၀ သန္း
  - ျပည္တြင္းသံုးေငြ က်ပ္ ၄၃၉.၃၀ သန္း
လုပ္ငန္းစတင္သည့္ႏွစ္ - ၂၅-၄-၁၉၉၆
လုပ္ငန္းျပီးစီးသည့္ႏွစ္ - ၂၄-၅-၂၀၀၁