အမွတ္(၁)၊ (၂) ျမန္မာ့စက္မႈဆိပ္ခံတံတား (MIP)

တည္ေနရာ - အလံုျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း
ဆိပ္ခံတံတားအရြယ္အစား - မ်က္ႏွာစာအလ်ား ၅၀၉ ေပ x အက်ယ္ ၅၉ ေပ
ဆိုက္ကပ္ႏိုင္သည့္သေဘၤာအရြယ္အစား - အေထြေထြကုန္စည္သေဘၤာ ၁၀၀၀၀ တန္
  -  ေရစူး ၈ မီတာ
BOT သက္တမ္း - ၂၅ ႏွစ္
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ - ျပည္တြင္းသံုးေငြ က်ပ္ ၁၅၇၄၅.၄၈ သန္း
လုပ္ငန္းစတင္သည့္ႏွစ္ - ၆-၅-၂၀၀၀
လုပ္ငန္းျပီးစီးသည့္ႏွစ္ - ၄-၁-၂၀၀၃