အမွတ္(၁)အလံုဆိပ္ခံတံတား

တည္ေနရာ

-

ၾကည့္ျမင္တိုင္ျမိဳ့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း

ဆိပ္ခံတံတားအရြယ္အစား

-

မ်က္ႏွာစာအလ်ား ၆၅၁.၅ ေပ x အက်ယ္ ၁၀၀ ေပ

ဆိုက္ကပ္ႏိုင္သည့္သေဘၤာအရြယ္အစား

-

ကုန္ေသတၱာသေဘၤာ ၁၄၄၀၀ တန္(၄၀၀ TEU)

 

-

အေထြေထြကုန္စည္သေဘၤာ ၁၅၀၀၀ တန္

 

-

ေရစူး ၉ မီတာ

BOT သက္တမ္း

-

၂၅ ႏွစ္နွင့္ ေနာက္ထပ္ (၅) ႏွစ္ သံုးၾကိမ္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ

-

ႏုိင္ငံျခားသံုးေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၁ သန္း

 

-

ျပည္တြင္းသံုးေငြ က်ပ္ ၂၃၄၃.၆၀၂ သန္း

လုပ္ငန္းစတင္သည့္ႏွစ္

-

၂၅-၁၁-၁၉၉၈

လုပ္ငန္းျပီးစီးသည့္ႏွစ္

-

၂၄-၅-၂၀၀၂