ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကဆိပ္ကမ္းျဖစ္ၿပီး သြင္းကုန္၊ ပို႕ကုန္ အားလံုး၏ ၉၀ ရာခိုင္
ႏွဳန္းအား ကုိင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္ေပးေနေသာ ဆိပ္ကမ္းျဖစ္ပါသည္။

 

ရန္ကုန္ျမစ္၀ႏွင့္ခ်ဥ္းကပ္ေရလမ္းေၾကာင္း

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းသည္ ရန္ကုန္ျမစ္ေပၚတြင္ရွိၿပီး ေျမာက္လတီၱတြဒ္ ၁၆ ဒီဂရီ ၄၇ မိနစ္ႏွင့္ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၆ဒီဂရီ ၁၅မိနစ္တြင္ တည္ရွိၿပီး မုတၱမပင္လယ္ေကြ႕ အျပင္စည္းခံုေရလမ္းေၾကာင္းမွကုန္းတြင္း ပိုင္းသို႔ ၃၂ ကီလိုမီတာ ကြာေ၀းပါသည္။ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းသို႕ ကုန္တန္ခ်ိန္ ၂၀၀ႏွင့္ အထက္ရွိေသာ
ေရယာဥ္မ်ား၀င္ေရာက္ပါက ေရေၾကာင္းျပအား မယူမျဖစ္ ေတာင္းခံရယူ၀င္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ေယဘူယ်အားျဖင့္ ေရတက္ေရျပည့္ခ်ိန္တြင္ အတြင္းစည္းခံုႏွင့္ အျပင္စည္းခံုတို႕အား ျဖတ္သန္း၀င္ေရာက္ရပါသည္။

 

ဒီေရအတက္အက်

ပ်ွမ္းမ်ွဒီေရအတက္အက်သည္ ေရထရက္တြင္ ခန္႕မွန္း ၁၉.၃ေပ (၅.၈၅) မီတာႏွင့္ ေရေသရက္တြင္ ၈.၄ေပ (၂.၅၅) မီတာ ရွိပါသည္။

 

ေရစီးႏွဳန္း

ရန္ကုန္ျမစ္၏ ေရထရက္ေရစီးႏွဳန္းသည္ ေရမိုင္ ၄မိုင္မွ ၆မိုင္ႏွဳန္း ရွိပါသည္။ ေရတက္ခ်ိန္မွ ၁နာရီ ၁၅မိနစ္ခန္႕ အၾကာတြင္ ေရတက္ေရ စတင္စီးဆင္းၿပီး ေရက်ခ်ိန္မွ မိနစ္၃၀ခန္႕ အၾကာတြင္ ေရက်ေရစတင္စီးဆင္းပါသည္။

လွိဳင္းမ်ား

ရန္ကုန္ျမစ္အတြင္းရွိ ေရလွိဳင္းမ်ားသည္ ေရေၾကာင္း၀န္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းမ်ားအား အေႏွာင့္အယွက္မေပးႏိုင္ပါ။ ျမစ္၀ရွိလွိဳင္းမ်ား အေျခအေနသည္ လွိဳင္းအျမင့္ ၂ မီတာ ထက္နည္းေသာ လွိဳင္းမ်ားသာျဖစ္ေပၚပါသည္။

 

သေဘၤာအရြယ္အစား

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းသို႔ ေရယာဥ္အလ်ား ၁၆၇ မီတာ၊ ေရစူး ၉ မီတာ ကုန္တန္ခ်ိန္ ၁၅၀၀၀ တင္ေဆာင္ေသာ သေဘၤာမ်ား ၀င္ႏိုင္ထြက္ႏိုင္ၿပီး သီလ၀ါဆိပ္္ကမ္းသို႔ ေရယာဥ္အလ်ားမီတာ ၂၀၀၊ေရစူး ၉ မီတာႏွင့္ ကုန္တန္ခ်ိန္ ၂၀၀၀၀ ရွိေသာ သေဘၤာမ်ား ၀င္ ̸ ထြက္ႏိုင္ပါသည္။

 

အလုပ္ခ်ိန္

ေန႕ဂုိဏ္း အလုပ္ခ်ိန္သည္ ၀၈း၀၀ နာရီမွ ၁၆း၀၀ နာရီအထိလည္းေကာင္း၊ ညဂိုဏ္းအလုပ္ခ်ိန္သည္ ၂၀း၀၀ နာရီမွ ၀၄း၀၀ နာရီအထိလည္းေကာင္း ပံုမွန္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ အခ်ိန္ပိုလုပ္ကိုင္ရန္လိုအပ္ပါက အလုပ္ခ်ိန္ကာလအတြင္း ႀကိဳတင္ေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။

 

ISPS Code ၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွဳ အေျခအေန

ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္၏ ဆိပ္ကမ္း လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၁-၇-၀၄ ေန႕မွစၿပီး ၂၀၀၂ ခုႏွစ္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေရေၾကာင္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ခ်မွတ္ထားေသာ ISPS Code အရ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။