ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ဆိပ္ကမ္း

တည္ေနရာ - ဆိပ္ကမ္းျမိဳ့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း
ဆိပ္ခံတံတားအရြယ္အစား - မ်က္ႏွာစာအလ်ား ၆၀၀ ေပ x အက်ယ္ ၉၈ ေပ
ဆိုက္ကပ္ႏိုင္သည့္သေဘၤာအရြယ္အစား - ကုန္ေသတၱာကုန္စည္ႏွင့္ အေထြေထြကုန္စည္သေဘၤာ ၁၅၀၀၀ တန္
  -  ေရစူး ၉ မီတာ
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ -  ႏုိင္ငံျခားသံုးေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ၂၇.၈သန္း
  -  ျပည္တြင္းသံုးေငြ က်ပ္ ၄၂၁ သန္း
လုပ္ငန္းစတင္သည့္ႏွစ္ - ၂၇-၁-၁၉၉၇
လုပ္ငန္းျပီးစီးသည့္ႏွစ္ - ၂၂-၁-၁၉၉၈