ဗိုလ္တေထာင္ အမွတ္(၂) ကုန္းတြင္း ကုန္ေသတၱာစခန္း

တည္ေနရာ - ဗိုလ္တေထာင္ေစ်းလမ္းႏွင့္ အမွတ္(၃) သစ္စက္ၾကား
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ - US$ ၁၅ သန္း ႏွင့္ က်ပ္ ၄၃၁.၄၁၈ သန္း
လြင္ျပင္ဧရိယာ - ၁၆.၄၅ ဧက
ထားသိုႏိုင္ေသာကုန္ေသတၱာအလံုးေရ     
ကုန္ျပည့္ကုန္ေသတၱာ - ၁၉၆၂ TEU
ကုန္လြတ္ကုန္ေသတၱာ - ၈၀၀ TEU
အေအးခန္းကုန္ေသတၱာ - ၆၀ TEU
စုစုေပါင္း - ၂၈၂၂ TEU
စတင္ဖြင့္လွစ္သည့္ေန့ - ၂-၁၂-၁၉၉၉