ဗိုလ္တေထာင္ အမွတ္(၁) ကုန္းတြင္း ကုန္ေသတၱာစခန္း

တည္ေနရာ - ဗိုလ္တေထာင္ဘုရားအနီး
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ - US$ ၇.၀၂ သန္း
ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈအခ်ိုး - MPA          Allied
မူလ - ၅၁             ၄၉
ယခု - ၅၉             ၄၁
လြင္ျပင္ဧရိယာ - ၉.၇၅ ဧက
ထားသိုႏိုင္ေသာကုန္ေသတၱာအလံုးေရ    
ကုန္ျပည့္ကုန္ေသတၱာ - ၅၀၀ TEU
ကုန္လြတ္ကုန္ေသတၱာ - ၃၈၇၂ TEU
အေအးခန္းကုန္ေသတၱာ - ၁၅ TEU
စုစုေပါင္း - ၄၃၈၇ TEU
စတင္ဖြင့္လွစ္သည့္ေန့ - ၂-၇-၁၉၉၆