ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္

ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ တည္ေနရာ

အေရွ့ေတာင္အာရွနွင့္ ေတာင္တရုတ္ေဒသတြင္ ကုန္သြယ္ေရးနွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအရိွန္အဟုန္ျဖင့္ ဖံြ့ျဖိုးတိုးတက္လာရာအိႏိၵယသမုဒၵရာနွင့္ ဘဂလားပင္လယ္ေအာ္အတြင္းပင္လယ္ေရေျကာင္း ကုန္စည္ပို့ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ တစ္ျပိုင္တည္းတိုးတင္မ်ားျပားလာသျဖင့္ ဤစီမံကိန္းသည္ ေဒသအတြင္း အလြန္အေရးပါေသာကုန္သြယ္မႈဗဟိုအခ်က္ အျခာက်သည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုအျဖစ္ သို့ ေရာက္ရိွလာမည္ျဖစ္သည္။

 

အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒမ်ားထုတ္ျပန္ျခင္း

နိုင္ငံေတာ္တြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရက္ရန္ အတြက္ ျမန္မာ့အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒ(Myanma Special Economic Zone Law) နွင့္ ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒ(Dawei Special Economic Zone Law) တို့ကို (၂၇-၁-၂၀၁၁) ေန့ တြင္ နိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးနွင့္ ဖံြ့ျဖိုးေရးေကာင္စီဥပေဒအမွတ္(၈/၂၀၁၁) နွင့္ (၁၇/၂၀၁၁) တို့ျဖင့္ ျပဌာန္းေပးခဲ့ပါသည္
အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဟုေျပာင္းလဲေခၚေဝၚျခင္း
နိုင္ငံေတာ္တြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရက္ရန္ အတြက္ ျမန္မာ့အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒနွင့္ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒတို့ကိုျပဌါန္းေပးခဲ့ျပီးေနာက္ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဟု ေျပာင္းလဲ သံုးစဲြခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၀ ခုနွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ ၂ ရက္ေန့ သေဘာတူစာခု်ပ္အရ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ကုန္ ျပီးစီးရန္ ကနဦးလ်ာထားခ်က္
၁။    ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း (အဆင့္ - ၁)
၂။    ျမန္မာ-ထိုင္းအေဝးေျပးလမ္းမျကီး(အဆင့္ - ၁)
၃။    စက္မႈဇုန္မ်ား
၄။    အလုပ္ရံုမ်ား
၅။    စီးပြားေရးအေဆာက္အအံုမ်ား
၆။    လူေနအိမ္ရာမ်ား
၇။    ေဆးရံု၊ ေက်ာင္းနွင့္ ေဈးစသည့္ လူမႈေရးအေဆာက္အအံုမ်ား
အထက္ပါ ကနဦးလ်ာထားခ်က္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုConsotiumအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းကုမၺဏီ (အီတာလံ်-ထိုင္းကုမၺဏီ) အေနျဖင့္ လိုအပ္သည့္ေငြေျကးကို အခိ်န္မီ ရွာေဖြျဖည့္ဆည္းျခင္း မျပုနိုင္သည့္အတြက္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို သတ္မွတ္အခိ်န္ဇယားအတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ျခင္းမရိွဘဲ ေနွာင့္ေနွးျကန့္ျကာခဲ့ပါသည္။

 

MIE Co., ကေဆာင္ရြက္မည့္ ကနဦးစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား

မူလေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုသတ္မွတ္အခိ်န္ဇယားအတိုင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ျခင္းမရိွျခင္းေျကာင့္ Myanma Industries Estate Co; က Consodium အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ျပီးေဆာင္ရြက္ျပီးစီးခဲ့ေသာလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကိုျခံုငံုနိုင္ရန္နွင့္ က်စ္လစ္သိပ္သည္းစြာအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စုစုေပါင္း သက္မွတ္ဧရိယာ၏ ၁၈ % ျဖစ္သည့္ ၂၇ စတုရန္းကီလိုမီတာခန့္ရိွေသာေျမဧရိယာေပၚတြင္ ျခံုငံုဆက္စပ္နိုင္မည့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခို့် ေဆာင္ရြက္လက္စျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း ၉ ခုပါဝင္သည့္ Initial Phase Development Project ကို ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျသဂုန္လ ၅ ရက္ေန့တြင္ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္းစီမံခန့္ခဲြမႈေကာ္မတီနွင့္ ITD  and Consortium Partners တို့သည္ ေနျပည္ေတာ္၌ Dawei SEZ Initial Phase Concession Agreement ကိုလက္မွတ္ေရးထိုးျပီးလုပ္ငန္းမ်ားဆက္လက္ စတင္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။
Dawei SEZ Initial Phase Development Projects
Concession Period: 50 Years plus 25 years extension
1.    Two-lane Road, connecting Dawei SEZ with the Thai border
2.    Small Port
3.    Initial Industrial Estate (consisting of Land Development and Waste Water, WaterDistribution and Power Distribution)
4.    Temporary and Boil-off Gas Power Plant
5.    Initial Phase Power Plant (CCGT)
6.    Small Water Reservoir
7.    Telecommunications Landline
8.    Initial Township
9.    LNG Terminal
Temporary Power Plant
•    Gas-fired Power Plant for ITD camp and construction use
•    Temporary Power Plant)
•    Boil – off Gas Power Plant 15 MW

Pa YainByu Reservoir
Workforce Apartment (will be built 9 building in the 1st Phase)
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ ပင္မစီမံကိန္း (Full Phase Project)
ပင္မစီမံကိန္းလုပ္ငန္းအတြက္ သံုးနိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ

ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းအတြက္ နိုင္ငံေတာ္ ခြင့္ျပုခ်က္ရရိွျပီးေျမဧရိယာစုစုေပါင္း(၁၉၆ စတုရန္းကီလိုမီတာ) မွ ကနဦးစီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ျပီးက်န္ရိွေသာေျမဧရိယာေပၚတြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားရန္ရိွရာျမန္မာ-ဂ်ပန္-ထိုင္းသံုးနိုင္ငံအစိုးရမ်ား၏ ပူးေပါင္းညိွနိွုင္းခ်က္မ်ားျဖင့္ Tri-lateral အစည္းအေဝးမ်ားကိုသံုးျကိမ္က်င္းပခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။ နိုင္ငံကိုယ္စားျပုသည့္ အဖဲြ့အစည္းမ်ား ျဖစ္ေသာျမန္မာနိုင္ငံဘက္မွ FERD ၊ ဂ်ပန္နိုင္ငံဘက္မွ METI နွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံဘက္မွ NEDA တို့ကအခို်းက် အစုရွယ္ယာထည့္ဝင္မႈစာခု်ပ္ ခု်ပ္ဆိုျပီး SPV (Dawei SEZ Development CO., Ltd.) အျဖစ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
လက္ရိွအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာကနဦးစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေနသည့္ ခုနွစ္နွစ္ တာကာလမျပည့္မီအခိ်န္အတြင္းမွာပင္ ေအာက္ပါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ နွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္ -
၁။    သေဘာၤၾကီး ၁၇ စီးဆိုက္ကပ္နိုင္ေသာဆိပ္ကမ္းနွင့္ သေဘင္0x081ာက်င္းလုပ္ငန္းမ်ားပါဝင္ေသာစီမံကိန္း
၂။    ကနဦးစီမံကိန္းတြင္ပါဝင္သည့္ Two Lane Road Link to Boulder ကို အခို့့်လမ္းအူေျကာင္းန ေရာကိုျပန္လည္အသံုးျပုျပီး၊ ေတာင္ရိုးဆက္စပ္ကူးကြန္ကရစ္တံတားလမ္းနွစ္ေနရာ ၊ ေတာင္ျဖတ္ေပါက္ ဥမင္လိႈင္ ေလးေနရာတို့ ပါဝင္သည့္ Four Lane Road Link to Boulder အျဖစ္အဆင့္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းစီမံကိန္း
၃။    အဆိုပါလမ္းနွင့္အျပိုင္ မီးရထားလမ္း၊ ေရနံနွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ့ပိုက္လိုင္းနွင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားလိုင္း တို့ပါဝင္သည့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း
၄။    စီမံကိန္းဧရိယာတစ္ခုလံုးကိုေရေပးေဝနိုင္သည့္ ကလုပ္ထားေရသိုေလွာင္ဆည္နွင့္ ေရေပးေဝမႈပိုက္လိုင္းစီမံကိန္း
၅။    အဆင့္ျမွင့္ စက္မႈဇုန္၊ သံမဏိစက္ရံု၊ ဓါတ္ေျမျသဇာစက္ရံုနွင့္ အျခားဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား
၆။    ျမို့ျပနွင့္ စီးပြားေရးအခ်က္အျခာအေဆာက္အဦမ်ား
၇။    ျမန္မာနိုင္ငံျပည္တြင္းေဒသမ်ားနွင့္ အာရွအေဝးေျပးလမ္းမျကီးမ်ားနွင့္ ဆက္စပ္ ေသာကုန္းတြင္း သယ္ယူပို့ေဆာင္ေရး Logestic ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား
Full Phase Project လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ လက္ရိွအေျခအေန
နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအျကီးအကဲမ်ား၏ နိုင္ငံတကာရင္းနီွးျမွပ္နံွမႈဆဲြေဆာင္ေရးအစီအစဥ္မ်ားအရလည္းေကာင္း၊ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖံြ့ျဖိုးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ ျပီးဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံအစိုးရနွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ သေဘာထားအရလည္းေကာင္း၊ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္တည္ေနရာ၏ ပထဝီ သဘာဝ အေျခအေနေကာင္းမြန္မႈမ်ားေျကာင့္လည္းေကာင္း၊ လာမည့္ ငါးနွစ္တာကာလအတြင္းပင္မစီမံကိန္း၏ ဖံြ့ျဖိုးမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းရရိွပါသည္။
၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ နိုဝင္ဘာလနွင့္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္ဂ်ပန္နိုင္ငံအစိုးရ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ Lane Road Link to Boulder ကို JICA လမ္းပညာရွင္မ်ားနွင့္ တိုင္းတာေရးကြ်မ္းက်င္ သူမ်ားမွ ထိုင္းနိုင္ငံ High Way Department မွ ပညာရွင္မ်ား၊ ျမန္မာနိုင္ငံလမ္းဦးစီးဌာနမွ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားနွင့္အတူကြင္းဆင္းတိုင္တာျခင္း၊ စာရင္းေကာက္ ေလ့လားျခင္းမ်ားကိုသံုးျကိမ္တိုင္းေဆာင္ရြက္ျပီးျဖစ္ပါသည္။