Post date: 21/Jan/2019
Post date: 21/Jan/2019
Post date: 16/Jan/2019

ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္၊ ကုန္လုပ္ငန္းဌာန၊ ဆူးေလဆိပ္ကမ္း၀င္းအတြင္းရွိ ေလလံကုန္ေသတၱာ(၃၂)လုံးအတြင္းမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ား (Lot အတြဲ (၁၂)တြဲ) ကုိ အိတ္ဖြင့္ တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ေလလံတင္ထုခြဲေရာင္းခ်မႈကုိ ပူးတဲြပါအစီအစဥ္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

          ယခုအခါ ဆူးေလဆိပ္ကမ္း၀င္းအတြင္း ေလလံတင္ပစၥည္မ်ား ၾကည့္ရႈျခင္းကုိ ၉-၁-၂၀၁၉ မွ ၂၅-၁-၂၀၁၉ ထိ (ရုံးဖြင့္ရက္အတြင္း) နံနက္ပုိင္း ၁၀း၀၀ နာရီမွ မြန္းလြဲပုိ္င္း ၁၄း၀၀ နာရီထိ သတ္မွတ္တင္ဒါပုံစံ၀ယ္ယူထားသူမ်ားမွ လာေရာက္ၾကည့္ရႈလ်က္ရွိေနၾကပါသည္။

 

Post date: 16/Jan/2019
Post date: 15/Jan/2019
Post date: 14/Jan/2019
Post date: 11/Jan/2019
Post date: 10/Jan/2019
Post date: 09/Jan/2019
Post date: 09/Jan/2019

Pages

Announcement