Post date: 20/Feb/2020

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းရွိ တံတားမ်ား ၊ ကုန္ေလွာင္ရံုမ်ားနွင့္ ခ်လံရံုးမ်ားကို ၂၀၂၀ - ျပည့္နွစ္၊ မတ္လ(၂) ရက္ေန႕ (ေတာင္သူလယ္သမားေန႕)၊၂၀၂၀ ျပည့္နွစ္၊ မတ္လ(၈)ရက္ေန႕(တေပါင္းလျပည့္ေန႕)ႏွင့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လ(၉)ရက္ေန႔ (တေပါင္းလျပည့္ေန႕အစားထိုးရုံးပိတ္ရက္)တို႕တြင္ ပိတ္ထားမည္ျဖစ္ပါ၍၊ ကုန္တင္∕ကုန္ခ်နွင့္ ကုန္ထုတ္လိုပါက ပိတ္ရက္ခေႀကး ေပးေဆာင္ရ မည္ျဖစ္ပါေႀကာင္း ေႀကညာအပ္ပါသည္။

Post date: 18/Feb/2020

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းရွိ တံတားမ်ား ၊ ကုန္ေလွာင္ရံုမ်ားနွင့္ ခ်လံရံုးမ်ားကို ၂၀၂၀ - ျပည့္နွစ္၊ မတ္လ(၂) ရက္ေန႕ (ေတာင္သူလယ္သမားေန႕)တြင္ ပိတ္ထားမည္ျဖစ္ပါ၍၊ ကုန္တင္∕ကုန္ခ်နွင့္ ကုန္ထုတ္လိုပါက ပိတ္ရက္ခေႀကး ေပးေဆာင္ရ မည္ျဖစ္ပါေႀကာင္း ေႀကညာအပ္ပါသည္။

Post date: 30/Jan/2020

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းရွိ တံတားမ်ား ၊ ကုန္ေလွာင္ရံုမ်ားနွင့္ ခ်လံရံုးမ်ားကို ၂၀၂၀ - ျပည့္နွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၂) ရက္ေန႕ (ျပည္ေထာင္စုေန႕)တြင္ ပိတ္ထားမည္ျဖစ္ပါ၍၊ ကုန္တင္∕ကုန္ခ်နွင့္ ကုန္ထုတ္လိုပါက ပိတ္ရက္ခေႀကး ေပးေဆာင္ရ မည္ျဖစ္ပါေႀကာင္း ေႀကညာအပ္ပါသည္။

Post date: 17/Dec/2019

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းရွိ တံတားမ်ား ၊ ကုန္ေလွာင္ရံုမ်ားနွင့္ ခ်လံရံုးမ်ားကို ၂၀၁၉ - ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလ(၂၅) ရက္ေန႕(ခရစၥမတ္ေန႕) ႏွင့္ ၂၀၁၉-ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၆) ရက္ေန႕အထိ (ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးေန႔)၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၃၁)ရက္ေန႕မွ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၁)ရက္ေန႕ အထိ (ႏိုင္ငံတကာႏွစ္သစ္ကူးရုံးပိတ္ရက္ေန႕မ်ား) ႏွင့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၄) ရက္ေန႕(လြတ္လပ္ေရးေန႕)ႏွင့္ ဇန္နဝါရီလ (၆)ရက္ေန႕( လြတ္လပ္ေရးေန႕အစားထုိးရုံးပိတ္ရက္) မ်ားတြင္ ပိတ္ထားမည္ျဖစ္ပါ၍၊ ကုန္တင္∕ကုန္ခ်နွင့္ ကုန္ထုတ္လိုပါက ပိတ္ရက္ခေႀကး ေပးေဆာင္ရ မည္ျဖစ္ပါေႀကာင္း ေႀကညာအပ္ပါသည္။

Post date: 06/Dec/2019

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းရွိ တံတားမ်ား ၊ ကုန္ေလွာင္ရံုမ်ားနွင့္ ခ်လံရံုးမ်ားကို ၂၀၁၉ - ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလ(၂၅) ရက္ေန႕(ခရစၥမတ္ေန႕) ႏွင့္ ၂၀၁၉-ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၆) ရက္ေန႕အထိ (ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးေန႔)မ်ားတြင္ ပိတ္ထားမည္ျဖစ္ပါ၍၊ ကုန္တင္∕ကုန္ခ်နွင့္ ကုန္ထုတ္လိုပါက ပိတ္ရက္ခေႀကး ေပးေဆာင္ရ မည္ျဖစ္ပါေႀကာင္း ေႀကညာအပ္ပါသည္။

Pages