အလုပ္ပိတ္ရက္ေႀကာ္ျငာ

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းရွိ တံတားမ်ား ၊ ကုန္ေလွာင္ရံုမ်ားနွင့္ ခ်လံရံုးမ်ားကို ၂၀၁၉ - ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလ(၂၅) ရက္ေန႕(ခရစၥမတ္ေန႕) ႏွင့္ ၂၀၁၉-ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၆) ရက္ေန႕အထိ (ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးေန႔)၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၃၁)ရက္ေန႕မွ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၁)ရက္ေန႕ အထိ (ႏိုင္ငံတကာႏွစ္သစ္ကူးရုံးပိတ္ရက္ေန႕မ်ား) ႏွင့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၄) ရက္ေန႕(လြတ္လပ္ေရးေန႕)ႏွင့္ ဇန္နဝါရီလ (၆)ရက္ေန႕( လြတ္လပ္ေရးေန႕အစားထုိးရုံးပိတ္ရက္) မ်ားတြင္ ပိတ္ထားမည္ျဖစ္ပါ၍၊ ကုန္တင္∕ကုန္ခ်နွင့္ ကုန္ထုတ္လိုပါက ပိတ္ရက္ခေႀကး ေပးေဆာင္ရ မည္ျဖစ္ပါေႀကာင္း ေႀကညာအပ္ပါသည္။

Announcement