အလုပ္ပိတ္ရက္ေၾကာ္ျငာ

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းရွိ တံတားမ်ား ၊ ကုန္ေလွာင္ရံုမ်ားနွင့္ ခ်လံရံုးမ်ားကို ၂၀၁၉ - ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလ(၂၅) ရက္ေန႕(ခရစၥမတ္ေန႕) ႏွင့္ ၂၀၁၉-ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၆) ရက္ေန႕အထိ (ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးေန႔)မ်ားတြင္ ပိတ္ထားမည္ျဖစ္ပါ၍၊ ကုန္တင္∕ကုန္ခ်နွင့္ ကုန္ထုတ္လိုပါက ပိတ္ရက္ခေႀကး ေပးေဆာင္ရ မည္ျဖစ္ပါေႀကာင္း ေႀကညာအပ္ပါသည္။

Announcement