အလုပ္ပိတ္ရက္ေၾကာ္ျငာ

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းရွိ တံတားမ်ား ၊ ကုန္ေလွာင္ရံုမ်ားနွင့္ ခ်လံရံုးမ်ားကို တန္ေဆာင္တုိင္ရုံးပိတ္ရက္မ်ားျဖစ္ေသာ ၂၀၁၉ - ခုနွစ္ နိုဝင္ဘာလ(၁၀) ရက္ေန႕မွ ၂၀၁၉-ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ(၁၂) ရက္ေန႕ထိ ပိတ္ထားမည္ျဖစ္ပါ၍၊ ကုန္တင္∕ကုန္ခ်နွင့္ ကုန္ထုတ္လိုပါက ပိတ္ရက္ခေႀကး ေပးေဆာင္ရ မည္ျဖစ္ပါေႀကာင္း ေႀကညာအပ္ပါသည္။

Announcement