အလုပ္ပိတ္ရက္ေၾကာ္ျငာ

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းရွိ တံတားမ်ား၊ ကုန္ေလွာင္႐ုံမ်ားႏွင့္ ခ်လံ႐ုံးမ်ားကို ၂၀၁၉-ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ(27)ရက္ေန႔ (ဒီပဝါလီေန႔)ႏွင့္  ၂၀၁၉-ခုႏွစ္၊ေအာက္တိုဘာလ(၂၈)ရက္ေန႔တြင္  ပိတ္ထားမည္ျဖစ္ပါ၍၊ ကုန္တင္/ကုန္ခ်ႏွင့္ ကုန္ထုတ္ယူလိုပါက ပိတ္ရက္ခေၾကး ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေၾကညာအပ္ပါသည္။

Announcement