အလုပ္ပိတ္ရက္ေၾကာ္ျငာ

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းရွိ တံတားမ်ား၊ ကုန္ေလွာင္ရုံမ်ားႏွင့္ ခ်လံရုံးမ်ားကို ၂၀၁၉-ခုႏွစ္၊ေအာက္တုိဘာလ(၁၁)ရက္ေန႕မွ ၂၀၁၉-ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ(၁၅)ရက္ေန႔အထိ (သီတင္းကြ်တ္ရုံးပိတ္ရက္မ်ား) တြင္ ပိတ္ထားမည္ျဖစ္ပါ၍၊ ကုန္တင္/ကုန္ခ်ႏွင့္ ကုန္ထုတ္ယူလုိပါက ပိတ္ရက္ခေၾကးေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေၾကညာအပ္ပါသည္။