ထူးကဲဒီေရတက္မည့္အေၾကာင္း သတိေပးခ်က္

၂၀၁၈ ခုနွစ္လ ဇူလုိင္လ(၁၂)ရက္ေန့မွ ဇူလိုင္လ(၁၇)ရက္ေန့အထိ ကာလအတြင္း တြင္ ရန္ကုန္ျမစ္အတြင္း အေျခခံေရဆင္းမ်ဥ္းအထက္ အျမင့္ေပ(၂၀.၄)ေပခန့္မွ (၂၁.၂)ေပခန့္အထိ သာမန္ထက္ ထူးကဲဒီေရတက္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းထူးကဲဒီေရနွင့္ပတ္သက္၍ ယခင္ ၂၀၁၄ - ၂၀၁၅ ခုနွစ္မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ျမစ္အတြင္း အေျခခံေရဆင္းမ်ဥ္း အထက္ အျမင့္ေပ(၂၂)ေပခန့္ ထိ တက္ခဲ့ဖူးသျဖင့္ စိုးရိမ္ဖြယ္မရွိေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ျမစ္၏ ခန့္မွန္းဒီေရအျမင့္သည္ အေျခခံေရဆင္းမ်ဥ္းအထက္ အျမင့္ေပ (၂၀)ေပ ေက်ာ္လြန္နိုင္သည့္အခါ ျမစ္ကမ္းနားေဒသမ်ားအနီး ေနထုိင္က်ေသာ လုပ္သားျပည္သူမ်ားအား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မွဳမ်ားေဆာင္ရြက္ထားနိုင္ရန္ အလို့ငွာ ယခုကဲ့သို့ သတိေပး သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပုိင္မွ သတိေပးအေႀကာင္းႀကားအပ္ပါသည္။

Announcement