“ဆိပ္ကမ္းနယ္နိမိတ္အတြင္း စက္သုံးဆီျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်သည့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ စည္းကမ္းခ်က္”