မျှော်မှန်းချက် (Vision)

မြန်မာနိုင်ငံအား ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ်မှု၊ ထောက်ပံ့ဖြည့်တင်းမှု ကွင်းဆက်တွင် အပြည့်အဝ ချိတ်ဆက်၍ အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်မည့် ဆိပ်ကမ်းများ ဖြစ်လာစေရန်။

လုပ်ငန်းတာဝန် (Mission)

• ထိရောက်၍ အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည့် ဆိပ်ကမ်းစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အကောင်းဆုံးသော ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးစွမ်းခြင်းဖြင့် ရေရှည်တည်တံ့ပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော
ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်း အသိုက်အဝန်းတစ်ခုကို ထူထောင်ကာ နိုင်ငံ၏ ကုန်သွယ်မှုနှင့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအား အထောက်အပံ့ပြုနိုင်ရန်။
• ဆိပ်ကမ်းတံတားများ၏ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်များအား အစဉ်အပြတ် စောင့်ကြည့်တိုင်းတာ၍ အနာဂတ် ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး မဟာဗျူဟာ
များချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားရန်။
• ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်သည့် ကဏ္ဍအသီးသီးနှင့် ထိရောက်သော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်၍ ရေရှည်တည်တံ့ပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော ဆိပ်ကမ်း
လုပ်ငန်းအသိုက်အဝန်းတစ်ခုအား ဟန်ချက်ညီညီ ထူထောင်သွားရန်။
• အဆင့်မြင့်နည်းပညာများအား အသုံးပြု၍ ဆိပ်ကမ်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ကုန်ထုတ်စွမ်းအားများ ပိုမိုမြင့်မားတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်စေရေးအတွက်
ကွန်ယက်တစ်ခုတည်းအောက်တွင် တစ်စု တစ်စည်းတည်း ပေါင်းစပ်စီမံခန့်ခွဲသွားရန်။