မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင် စာရင်းဌာန၏တာဝန်ဝတ္တရားများ
စာရင်းဌာနသည် မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၏ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စအဝဝကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အပိုင်း(၂)ပိုင်း ခွဲခြားတာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
• မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၏လုပ်ငန်းဆိုင်ရာငွေစာရင်းများ။
• မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်အား ကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်သော သင်္ဘောပိုင်ရှင်များ၏ ငွေ စာရင်းများ။

စာရင်းဌာန၏ဖွဲ့စည်းပုံ
မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်စာရင်းဌာနသို့ အောက်ဖော်ပြပါ ဌာနခွဲ(၄)ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်း ထားပါသည်။
• စီမံကိန်းနှင့်ဘတ်ဂျက်ဌာနခွဲ
• လယ်ဂျာနှင့်စာရင်းဌာနခွဲ
• ငွေတောင်းခံလွှာဌာနခွဲ
• ကိုယ်စားလှယ်စာရင်းဌာနခွဲ

စီမံကိန်းနှင့်ဘက်ဂျက်ဌာနခွဲ
• နှစ်တိုနှစ်ရှည်စီမံကိန်းများရေးဆွဲခြင်း။
• နှစ်စဉ်သာမန်ရငွေနှင့်အသုံးစရိတ်၊ငွေလုံးငွေရင်းရငွေနှင့်အသုံးစရိတ်အတွက် ရသုံးမှန်း ခြေငွေစာရင်းများရေးဆွဲခြင်း၊ ရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းသုံးစွဲခြင်းများ တင်ပြဆောင်ရွက်ပေး ခြင်း။
• နှစ်ချုပ်စာရင်းများရေးဆွဲခြင်းနှင့် အစီရင်ခံခြင်း။
• ပုံသေပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းများ၏ တန်ဖိုးလက်ကျန်များတွက်ချက်စာရင်းပြုစုခြင်း။
• ဆိပ်ကမ်းများနှင့် ပတ်သတ်သော ကုန်စည်အမျိုးအစားအလိုက် ကုန်ကိုင်တွယ်မှု့ စာရင်း အင်းများ၊ သင်္ဘောအဝင်အထွက်စာရင်းအင်းများ၊ ခရီးသည်ဉီးရေစာရင်းအင်း များ ပြုစုပေးခြင်း။
• ပြင်ပဆိပ်ကမ်းများနှင့် ပတ်သက်သောစာရင်းဇယားများ ပြုစုပေးပို့ခြင်း။
• အစိုးရစာရင်းစစ်အဖွဲ့၏ စစ်ဆေးချက်အစီအရင်ခံစာအပေါ် အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း။

လယ်ဂျာနှင့်စာရင်းဌာနခွဲ
လယ်ဂျာနှင့်စာရင်းဌာနခွဲသည် အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုဆောင်ရွက်
ပါသည်။
• ရငွေများလက်ခံခြင်း၊ အသုံးစရိတ်များကိုထုတ်ပေးခြင်း၊ ဘဏ်နှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက် ခြင်း။
• နိုင်ငံခြား ငွေပေး၊ငွေယူကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
• ဝင်ငွေနှင့်အသုံးစရိတ်များအား လယ်ဂျာစာရင်းရေးသွင်းထိန်းသိမ်းထားရှိခြင်း။
• အသုံးစရိတ်ရန်ပုံငွေထိန်းချုပ်စာရင်းများ ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
• ယာယီစာရင်းလယ်ဂျာနှင့် ပုံသေပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းများ စာရင်းရေးသွင်းထိန်းသိမ်း ထားရှိခြင်း။
• ကြိုတင်ထုတ်ပေးငွေစာရင်းများ ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
• တန်ဖိုးတွက်စာရင်းများ ပြုစုဆောင်ရွက်ခြင်း။
• ပြင်ပငွေအပ်လုပ်ငန်းစာရင်းများ ပြုစုထိန်းသိမ်းခြင်း။
• သိုလှောင်ပစ္စည်းထိန်းချုပ်စာရင်းများ ပြုစုထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
• ပြင်ပဆိပ်ကမ်းများနှင့် ပတ်သက်သော ထိန်းချုပ်လယ်ဂျာစာရင်းများ ပြုစုဆောင်ရွက် ခြင်း။
• လစဉ်အစမ်းရှင်းတမ်းများပြုစုရေးဆွဲခြင်း၊ စာရင်းညှိနှိုင်းခြင်း၊ မှတ်တမ်းပြုစုထိန်းသိမ်း ထားရှိခြင်း။
• အပတ်စဉ်၊ လစဉ် အစီအရင်ခံစာများရေးဆွဲတင်ပြခြင်း။
• စာရင်းဌာနဝန်ထမ်းများ၏ စီမံရေးရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

ငွေတောင်းခံလွှာဌာနခွဲ
ငွေတောင်းခံလွှာဌာနခွဲသည် အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ပါ သည်။
• မြန်မာ့ကြယ်ငါးပွင့် သင်္ဘောများနှင့် ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောကြီးများအပေါ်တွင် ကျသင့် သည့် ဆိပ်ကမ်းခွန်၊ ရေကြောင်းပြခ၊ တံတားကပ်ခ၊ ကျောက်စွဲခ၊ သင်္ဘောငှားခ၊ ကုန်တင်/ချခ စသည်တို့ကို တွက်ချက်၍ ငွေတောင်းခံလွှာများထုတ်ပြန်တောင်းခံခြင်း၊ ငွေလက်ခံရရှိမှု့နှင့် ကြွေးကျန်များအား စိစစ်တောင်းခံခြင်း။
• မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်မှ ပိုင်ဆိုင်သည့်မြေ၊ အဆောက်အဉီး၊ သိုလှောင်ရုံ၊ ဆိုင်ခန်း စသည်တို့ငှားရမ်းမှု့အတွက် ထုတ်ပြန်ထားသည့်ငွေတောင်းခံလွှာများ၊ ဗော်ယာငှားခ၊ လျှပ်စစ်မီတာခ၊ ရေချိုရောင်းခ အစရှိသောအခြားရရန်ရှိ ဝင်ငွေများအတွက် ထုတ်ပြန် ထားသည့် ငွေတောင်းခံလွှာများအပေါ် ငွေလက်ခံရရှိမှု့နှင့် ကြွေးကျန်များအား စိစစ် တောင်းခံခြင်း။
• သွင်းကုန်၊ပို့ကုန်များအတွက် ချလံဖြင့် ပေးသွင်းသော အခွန်အခများအား တွက်ချက် စစ်ဆေးခြင်း၊ စာရင်းရေးသွင်းပြုစုခြင်းနှင့် မြီစားလက်ကျန်စာရင်းများ ပြုစုခြင်း။
• ဆိပ်ကမ်းအခွန်အခ ကြိုတင်ရငွေများ စာရင်းထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ခြင်း။

ကိုယ်စားလှယ်စာရင်းဌာနခွဲ
ကိုယ်စားလှယ်စာရင်းဌာနခွဲသည် အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုဆောင် ရွက်ပါသည်။
• သင်္ဘောပိုင်ရှင်များ၏ သင်္ဘောများ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းနှင့် ပြင်ပဆိပ်ကမ်းများသို့ ဆိုက်ကပ်၍ ကုန်တင်/ချ လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်သည့်အတွက် ကျသင့်သော ကုန်ကျ စရိတ်ငွေတောင်းခံလွှာများကို စိစစ်ခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာများသို့ သင်္ဘောပိုင်ရှင်၏ကိုယ်စား ငွေပေးချေခြင်း။
• ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ကြိုတင်အပ်နှံငွေစာရင်းကို သင်္ဘောတစ်စီးစီအလိုက် ထိန်းချုပ်စာရင်း များ ထားရှိစာရင်းပြုစု၍ သင်္ဘောအသုံးစရိတ် စာရင်းရှင်းတမ်းများ ပြုစုပြီး သင်္ဘော ပိုင်ရှင် များထံသို့ပေးပို့ခြင်း။
• ရငွေနှင့် သုံးငွေများစိစစ်၍ သင်္ဘောပိုင်ရှင်သို့ လိုငွေရှိကတောင်းခံပြီး ပိုငွေရှိကပြန်လည် ပေးပို့ခြင်းနှင့် စာရင်းလွှဲပြောင်းပေးခြင်း။
• မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်နှင့် မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်တို့ဖြင့် ဆက်သွယ်၍ ငွေ သွင်း/ထုတ် ကိစ္စများဆောင်ရွက်ခြင်း။
• သင်္ဘောပိုင်ရှင်များအလိုက် ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းများ ပြုစုပေးပို့ခြင်း။