ပို့ကုန် အထွေထွေကုန်ပစ္စည်းများအတွက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်

စဉ်  ဆောင်ရွက်နေသည့်အဆင့်များ မှတ်ချက်

   

    တံတားဝင်ခွင့်လည်ဆွဲပြား ထုတ်ယူခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်
    (၁) တံခါးမမှူးသည် အောက်ပါ စာရွက်စာတမ်းများ စစ်ဆေးရယူ၍ လုံခြုံရေးလည်ဆွဲပြား ထုတ်ပေးပါ သည်-
    (က) သင်္ဘောတင်ညွှန်ကြားလွှာ (Shipping Instruction) မိတ္တူနှင့် မှတ်ပုံတင်တို့ကို စီစစ်၍ လုံခြုံရေး              လည်ဆွဲပြား         ထုတ်ပေးခြင်း 

 

 

 

     ဆိပ်ကမ်းအခွန်အခပေးသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
    (၁) ဆိပ်ကမ်းချလံပုံစံတွင် တာဝန်ရှိသူမှ ကျသင့် ငွေ ရေးသွင်း၍ လက်မှတ်ထိုးပေးခြင်း 
    (၂) ငွေခန်းတွင်ပေးသွင်းခြင်း 

 

 

   

    ဆိပ်ကမ်းအတွင်းသို့ ပို့ကုန်တင်ဆောင်ထား သည့်  မော်တော်ယာဉ် ၀င်ခွင့်ပြုခြင်း လုပ်ငန်း စဉ်
    (၁) တံခါးမမှူးသည် အောက်ပါ စာရွက်စာတမ်းများ စစ်ဆေးရယူ၍ ကားဝင်ခွင့် Gate Pass ထုတ်ပေး ပါသည်-
    (က) ဆိပ်ကမ်းအခွန်အခပေးသွင်းပြီးချလံ၊ 
    (ခ) သင်္ဘောတင်ညွှန်ကြားလွှာ
    (ဂ) မျှောစာ 

 

 

 

ပို့ကုန် ကုန်သေတ္တာများအတွက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်

စဉ် ဆောင်ရွက်နေသည့်အဆင့်များ မှတ်ချက်

   

    တံတားဝင်ခွင့်လည်ဆွဲပြား ထုတ်ယူခြင်း လုပ်ငန်းစဥ်
    (၁) တံခါးမမှူးသည် အောက်ပါ စာရွက်စာတမ်းများ စစ်ဆေးရယူ၍ လုံခြုံရေးလည်ဆွဲပြား ထုတ်ပေးပါ သည်-
    (က) သင်္ဘောတင်ညွှန်ကြားလွှာ (Shipping Instruction) မိတ္တူ နှင့် မှတ်ပုံတင်တို့ကို စီစစ်၍ လုံခြုံရေး လည်ဆွဲပြားထုတ်ပေးခြင်း

 

 

    

     ဆိပ်ကမ်းအခွန်အခပေးသွင်းခြင်းလုပ်ငန်း စဥ်
    (၁) ဆိပ်ကမ်းချလံပုံစံတွင် တာဝန်ရှိသူမှ ကျသင့် ငွေ ရေးသွင်း၍ လက်မှတ်ထိုးပေးခြင်း
    (၂) ငွေခန်းတွင် ငွေပေးသွင်းခြင်း

 

 

   

    ဆိပ်ကမ်းအတွင်းသို့ ပို့ကုန်တင်ဆောင်ထား သည့်  မော်တော်ယာဉ် ၀င်ခွင့်ပြုခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်
    (၁) တံခါးမမှူးသည် အောက်ပါ စာရွက်စာတမ်းများ စစ်ဆေးရယူ၍ ကားဝင်ခွင့် Gate Pass ထုတ်ပေး ပါသည်-
    (က) ဆိပ်ကမ်းအခွန်အခပေးသွင်းပြီးချလံ၊
    (ခ)     Shipping Instruction (မိတ္တူ)
    (ဂ) Equipment Interchange Receipt
    (ဃ)သင်္ဘောကိုယ်စားလှယ်မှ ထုတ်ပေးသော Annex (103) ပုံစံ

 

 

   

    ကုန်သေတ္တာများ အလေးချိန် ချိန်တွယ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်
    (၁) Shipping Instruction (မိတ္တူ) ပါအတိုင်း (ကုန်သေတ္တာ အလေးချိန်+ ကုန်ပစ္စည်း အလေးချိန်)ကို သိရှိရန် ချိန်တွယ်ပါသည်။

 

 

 

အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ ပို့ကုန်ကုန်သေတ္တာအား စစ်ဆေး၍ အကောက်ခွန် Seal ခတ်ခြင်း

 

    

    အကောက်ခွန်စစ်ဆေးပြီး Seal ခတ်ပြီးကုန် သေတ္တာ အား ပို့ကုန်လွင်ပြင်တွင် ချယူလက်ခံခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်
    (၁)ပို့ကုန် လွင်ပြင် တာဝန်ကျစာရေးသည် အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများကို စစ်ဆေး ရယူ၍ ပို့ကုန်ကုန်သေတ္တာအား လွင်ပြင်တွင် စက်ဖြင့်         ချယူ လက်ခံပါသည်-
    (က) အကောက်ခွန်စစ်ဆေးပြီး အကောက်ခွန် Seal ခတ်နှိပ်ထားခြင်း ရှိ/မရှိ
    (ခ ) သင်္ဘောကိုယ်စားလှယ်မှ ထုတ်ပေးသော Export FCL Acceptance Order Full (Annex – 103 ) ပုံစံ

 

 

 

(၆) ဆင့်