မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်

No.10 Pansodan, Yangon, Myanmar.
Tel: (+95-1)379141, 246375, 391272

Fax: (+95-1) 391355, 384737
Email: info@mpa.gov.com