၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု ဘ႑ာေရးနွစ္အတြက္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ(သာမန္အသံုးစရိတ္)ျဖင့္၀ယ္ယူမည့္ စက္သံုးဆီမ်ား(၂၀၂၀ ျပည့္နွစ္၊ ေမလတြင္ အသုံးျပဳရန္)နွင့္ မာန္ေအာင္(၃)ေရယာဥ္၏ Propulsion System အတြက္ လိုအပ္ေသာ Spare Parts (16)Items တုိ့အတြက္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါတင္သြင္းရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္း

Announcement