၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် မြန်မာကျပ်ငွေ(သာမန်အသုံးစရိတ်)ဖြင့် ဝယ်ယူမည့် P&S Main Engine တွင် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော Exhaust Mainfold(4)Nos အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Announcement