ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပုိင္(ရုံးခ်ဳပ္)တြင္ Korea Brand SIGMA အမ်ိဳးအစားဓၚတ္ေလွခါး Model,ACRA PA10(800)-CO60-4/4 Capacity: 10 Persons (800kg) အၾကီးစားျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တင္ဒါဆိုေစ်းနႈန္း ဖိတ္ေခၚျခင္း

Announcement