အလုပ္ပိတ္ရက္ေႀကာ္ျငာ

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းရွိ တံတားမ်ာ၊ ကုန္ေလွာင္ရံုမ်ားနွင့္ ခ်လံရံုးမ်ားကို ၂၀၂၀ - ျပည့္နွစ္၊ ေမလ(၁) ရက္ေန့ (ကမၻာ့အလုပ္သမားေန့) နွင့္ ၂၀၂၀ - ျပည့္နွစ္၊ ေမလ(၆) ရက္ေန့ (ကဆုန္လျပည့္ေန့) မ်ားတြင္ ပိတ္ထားမည္ျဖစ္ပါ၍ ကုန္တင္∕ ကုန္ခ် နွင့္ ကုန္ထုတ္ယူလိုပါက ပိတ္ရက္ခေႀကး ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါေႀကာင္း ေႀကညာအပ္ပါသည္။

Announcement