ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်း၊ သီလဝါမြေကွက်အမှတ်(၂၂) နှင့် (၂၃)တို့သည် မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်မှ တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်သည့် မြေကွက်များဖြစ်ကြောင်း မည်သူမျှ လွှဲပြောင်းခြင်း မပြုကြရန် သတိပေးကြေငြာခြင်း

Announcement