မာန်အောင်(၃)ရေယာဉ်၏ Main Engine အတွက်လိုအပ်သော Spare Parts(31)Items(1-Lot)အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း