နုိင္ငံျခားသေဘၤာၾကီးမ်ားသုိ႕ သေဘၤာသုံးၾကမ္းခင္း ပစၥည္းမ်ား ေပးသြင္းရန္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါကိစၥ