ထူးကဲဒီေရတက္မည့္အေၾကာင္း သတိေပးခ်က္

၂၀၂၀ ခုနွစ္၊ ဧျပီလ(၈)ရက္ေန့မွ ဧျပီလ(၁၀) ရက္ေန့အထိ ကာလအတြင္းတြင္ ရန္ကုန္ျမစ္အတြင္း အေျခခံေရစစ္ မ်ဥ္းအထက္ အျမင့္ေပ(၂၀.၀၁) ေပခန့္ မွ (၂၀.၃၁) ေပခန့္အထိ သာမန္ထက္ ထူးကဲဒီေရ တက္ဖြယ္ရွိေႀကာင္း၊ ယင္းထူးကဲဒီေရနွင့္ ပတ္သက္၍ ယခင္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုနွစ္မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ျမစ္အတြင္း အေျခခံေရစစ္မ်ဥ္းအထက္ အျမင့္ေပ(၂၂)ေပခန့္ထိ တက္ခဲ့ဖူးသျဖင့္ စိုးရိမ္ ဖြယ္မရွိေႀကာင္း၊ ရန္ကုန္ျမစ္၏ ခန့္မွန္းဒီေရအျမင့္သည္ အေျခခံေရစစ္မ်ဥ္းအထက္ အျမင့္(၂၀) ေပ ေက်ာ္လြန္နိုင္သည့္အခါ ျမစ္ကမ္းနားေဒသမ်ားအနီး ေနထုိင္ႀကေသာ လုပ္သား ျပည္သူမ်ားအား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မွဳမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားနိုင္ရန္အလို့ငွာ ယခုကဲ့သို့ သတိေပးသတင္း ထုတ္ျပန္ျခင္း ျဖစ္ေႀကာင္း ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပုိင္ မွ အသိေပးအေႀကာင္းႀကားအပ္ပါသည္။

Announcement