၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ အသုံးျပဳရန္ လိုအပ္ေသာ စက္သုံးဆီမ်ားဝယ္ယူျခင္းအတြက္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ ‌ေခၚယူျခင္း