၂၀၁၉-၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဘ႑ာေရးနွစ္အတြက္ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္တြင္ ဇူလိုင္လအတြက္ အသုံးျပဳရန္ လိုအပ္ေသာ စက္သုံးဆီမ်ားဝယ္ယူျခင္းအတြက္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ ‌ေခၚယူျခင္း