၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ဝယ္ယူမည့္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ ေအာင္ျမင္သူမ်ားစာရင္း