၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်ဝယ်သူမည့်ပစ္စည်းများအတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သူများစာရင်း