မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၊ ကုန်လုပ်ငန်းဌာနအတွက် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော အထွေထွေ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်း(၁၃)မျိုးဝယ်ယူနိုင်ရေးအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း