နိုင္ငံျခားသေဘၤာႀကီးမ်ားသို ့ ရိကၡာေပးသြင္းရန္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါကိစၥ