တင္ဒါေခၚယူသည့္အစီအစဥ္ႏွင့္ ဖြင့္ေဖာက္မည့္ရက္ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္း